Tandem Latino Etimologia, Ristoranti Aperti Torino Fase 2, Antonietta Grimaldi Figli, San Rocco Tintoretto, Antonella Nome Wikipedia, Lauren Amici 2019, Monteprato Festa Degli Uomini 2020, Auguri Salvatore Gif, Sarà Perchè Ti Amo Accordi Pianoforte, " />

basilica di santa sabina

È una delle basiliche minori di Roma e su di essa insiste l'omonimo titolo cardinalizio. Sloupy v kostele jsou antické a mohou pocházet z některé z mnoha budov na Aventinu, zničených Góty roku 410. It is a titular minor basilica and mother church of the Roman Catholic Order of Preachers, better known as the Dominicans. V době krátce před svou smrtí roku 1221 žil v klášteře vedle kostela svatý Dominik, mezi obyvatele kláštera patřil i svatý Tomáš Akvinský. Tomuto časovému určení odpovídá i styl mozaiky. Ti kostel dodnes spravují, i když od roku 1370 je jejich hlavním římským kostelem Santa Maria sopra Minerva. CULMEN APOSTOLICUM CUM CAELESTINUS HABERET, Podrobná analýza ikonografie dveří baziliky, Jiné stránky o ikonografii m.j. i baziliky, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Sabina&oldid=18602824, licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci. Bazilika svaté Sabiny si na rozdíl od mnoha jiných římských bazilik uchovala do značné míry svůj původní vzhled, zčásti byl původní vzhled obnoven při puristické rekonstrukci kostela. Pocházejí z let 420–450 a jsou vyrobeny z cypřišového dřeva. Mozaika na náhrobku uprostřed lodi zobrazuje generálního představeného řádu dominikánů, může to být Monoz de Zamora zesnulý roku 1300. Bazilika je titulárním kostelem kardinálů již od svého vzniku. Mezi oběma postavami je nápis o zbudování kostela knězem Petrem Ilyrským: PRIMUS ET IN TOTO FULGERET EPISCOPUS ORBE HAEC, QUAE MIRARIS FUNDAVIT PRESBYTER URBIS ILLYRICA, DE GENTE PETRUS VIR NOMINE TANTO DIGNUS AB, EXORTU CHRISTI NUTRITUS IN AULA PAUPERIBUS, LOCUPLES SIBI PAUPER QUI BONA VITAE PRAESENTIS. [1] Bazilika byla vystavěna spíše v ilyrijském než římském stylu, což také vysvětluje nezvykle velká okna, vyplněná nikoli sklem, nýbrž selenitem. This central space is known as the nave, and is flanked on either side by side aisles. Bazilika svaté Sabiny na Aventinu (italsky Basilica di Santa Sabina all'Aventino), římský kostel zasvěcený svaté Sabině, mučednici ze 2. století, je titulární bazilika, která stojí vysoko na Aventinském pahorku v Římě směrem k řece, poblíž sídla Maltézských rytířů Proporce kostela jsou založeny na helénistických principech popsaných Vitruviem. Mezi obyvatele kláštera přiléhajícího ke kostelu patřil i svatý Dominik, svatý Pius V., blahoslavený Česlav Odřivous, svatý Hyacint a svatý Tomáš Akvinský. Například výška sloupů je rovná devíti a půl násobku jejich průměru, rozestupy mezi sloupy odpovídají pětinásobku jejich průměru, právě tak jak popisuje Vitruvius. Bazilika svaté Sabiny na Aventinu (italsky Basilica di Santa Sabina all'Aventino), římský kostel zasvěcený svaté Sabině, mučednici ze 2. století, je titulární bazilika, která stojí vysoko na Aventinském pahorku v Římě směrem k řece, poblíž sídla Maltézských rytířů. It is a titular minor basilica and mother church of the Roman Catholic Order of Preachers, better known as the Dominicans. Apsida původně vyzdobena byla, podobně jako triumfální oblouk, ale mozaiky se nedochovaly; nahradily je fresky namalované v roce 1560 Tadeem Zuccarim, pravděpodobně se stejnými motivy jako ztracené mozaiky. nežidů). Mohlo by se jednat o původní křesťanský „kostel v domě“, který na tomto místě stál, „titulus Sabinae“. Pod hlavním oltářem je svatyně svaté Sabiny a dalších mučedníků. Všechny, až na jeden, zobrazují biblické výjevy, ač s jistými odchylkami od kanonické podoby. Dalšími úpravami kostel prošel v renesančním a barokním období. Kampanila (zvonice) pochází z desátého století. svěřil kostel řádu dominikánů, jehož založení schválil. Jejím současným titulářem je od r. 1996 Jozef Tomko, významný kardinál slovenského původu. Papež Honorius pocházel z rodiny Savelli, jejíž palác stál vedle kostela. The Basilica of Saint Sabina (Latin: Basilica Sanctae Sabinae, Italian: Basilica di Santa Sabina all'Aventino) is a historic church on the Aventine Hill in Rome, Italy. 2020 v 23:07. Kostel byl opravován a obnovován v 8. a 9. století. 6. Like the Trier basilica, the Church of Santa Sabina has a dominant central axis that leads from the entrance to the apse, the site of the altar. Nade dveřmi je uvnitř zachována původní dedikace v latinském hexametru (viz níže). Pod mříží v podlaze je místnost vykopaného římského domu. The Basilica of Santa Sabina was founded by the Roman presbyter Pietro d'Illiria during the pontificate of Pope Celestine I (422-432) and consecrated a few years later by Pope Sixtus III (432-440). Sixtus III consecrated the church in 432AC. Za přesné datum založení kostela je považován rok 422/423 a je známo, že jej založil ilyrský kněz jménem Petr. Z původních 28 panelů asi deset chybí. Roku 1218 papež Honorius III. Interiér kostela se od jiných raných kostelů, jak je dnes známe, liší v tom, že velká okna propouští dovnitř mnoho světla. Původní vstupní dveře do baziliky lze nalézt pod arkádami před klášterem. Stránka byla naposledy editována 4. La basilica di Santa Sabina all'Aventino è un luogo di culto cattolico del centro storico di Roma, situato sul colle Aventino, nel territorio del Rione XII Ripa. The architecture is relatively simple with a wooden, truss roof. Tituli byly první římské farní kostely. Pro kostel z tohoto období je neobvyklé i to, že nemá v apsidě mozaiku. Prostý dřevěný strop byl do současné podoby upraven roku 1936. The Basilica of Saint Sabina (Latin: Basilica Sanctae Sabinae, Italian: Basilica di Santa Sabina all'Aventino) is a historic church on the Aventine Hill in Rome, Italy. Nejslavnější z nich představuje jedno z nejranějších vyobrazení Kristova ukřižování; i další panely ovšem byly pro svou neobvyklost předmětem rozsáhlé analýzy. Kostel byl postaven v 5. století, pravděpodobně na místě původního titulu Sabinae, kostela v domě Sabiny, umučené kolem roku 114. Costruita nel V secolo sulla tomba di santa Sabina, oltre che una delle chiese paleocristiane meglio conservate in assoluto, sebbene pesantemente restaurata, è sede della curia generalizia dell'Ordine dei frati predicatori. Nad cypřišovými dveřmi se nachází mozaika vyobrazující „ecclesia ex circumcisione“ (církev z obřízky, tedy židokřesťany) a „ecclesia ex gentibus“ (církev z pohanů, tj.

Tandem Latino Etimologia, Ristoranti Aperti Torino Fase 2, Antonietta Grimaldi Figli, San Rocco Tintoretto, Antonella Nome Wikipedia, Lauren Amici 2019, Monteprato Festa Degli Uomini 2020, Auguri Salvatore Gif, Sarà Perchè Ti Amo Accordi Pianoforte,


Lascia un commento